• Վայր
  • Սակեր
  • Փաստաթուղթեր
  • Օրացոյց

Աշխատնոցներուն լիովին մասնակցելու համար կարեւոր է հանդարտ եւ առանձնացած տեղ մը գտնուիլ։ Կարելի չէ մասնակցիլ՝ աղմկոտ տեղէ մը, փողոցէն կամ ճաշարանէ մը։ Աշխատանոցներու ընթացքին մասնակիցները պէտք է կարենան հանգստաբար հաղորդակցիլ։

  • 26 օրուան աշխատանոցներու ծրագրին մասնակցութեան սակը բոլորին համար 200 € է։
  • Վճարումը կը նշանակէ վերջնական արձանագրութիւն։
  • Պատկեր սփռելու իրաւունք
  • Զարզանցի սկզբունքները

Համակարգչային յատուկ ծրագիրներու գործածութեան համար հարկաւոր վաւերաթուղթերը աստիճանաբար պիտի տրուին ձեզի։

Նախորդ Զարմանազանները...